Chceš poslat tutovku?

Zadej e-mail, pošlu Ti každý týden 1 tutovku!

Chceš zaslat tutovku?

Zadej email, na který chceš zaslat tip!

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Provozovatelem webových stránek PETRDVORAK.NET (dále jen “Server”) je společnost
PETERPARTNERSHIP LLC (dále jen “Provozovatel”)

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů
webu (dále jen „uživatel“).

2. REGISTRACE

2.1 Zasláním zvolené finanční částky na bankovní účet Provozovatele se Uživatel registruje jako zákazník Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že registrace na Serveru je zcela dobrovolná. Odesláním registračního formuláře uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s dalším obsahem Serveru, souhlasí s nimi a přijímá je.

2.2 Uživatel je povinen při registraci uvést své pravdivé a úplné údaje. Uživatel zodpovídá za to, že finanční prostředky, které Provozovateli pošle, jsou v jeho vlastnictví, je oprávněn s nimi disponovat a nepochází z trestné činnosti uživatele.

3. SÁZKOVÉ AKCE

3.1 Pokud Uživatel v rámci sázkové akce Provozovateli na bankovní účet zašle své finanční prostředky, zmocňuje jej tím, aby s nimi naložil dle svého uvážení v souvislosti se sázkovou činností Provozovatele a dle zveřejněných informací o sázkové akci, s cílem dané finanční prostředky rozmnožit.

3.2 Pokud není na Serveru v informacích o příslušné sázkové akci uvedeno jinak, má Uživatel
v případě úspěchu Provozovatele právo na vrácení jím vložené částky, navýšené o polovinu
zisku získaného Provozovatelem, až do částky odpovídající čtyřnásobku vložené částky.
Zbývající část (tedy polovinu zisku do částky čtyřnásobku vložené částky, a celý zisk nad
rámec čtyřnásobku vložené částky) náleží Provozovateli jako odměna.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že příklady uvedené na webových stránkách Provozovatele jsou pouze ilustrační, a Provozovatel tak nepřebírá záruku za určitý výsledek sázkové akce.

3.4 V případě neúspěchu Provozovatele, kdy je vložená částka prosázena bez výhry, si Uživatel může požádat o vrácení vložené částky ve formě VIP kreditu, a to tak, že si nejpozději do 30 dnů od skončení akce zažádá o vytvoření VIP účtu a převod VIP kreditu prostřednictvím e-mailu petr(a)petrdvorak.net. Provozovatel na základě žádosti Uživatele bez zbytečného odkladu založ VIP účet, na který bude převeden kredit ve výši odpovídající vložené částce.

4.ODPOVĚDNOST

4.1 Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění závazků třetími osobami včetně tiperů (tj. třetích osob, které na Serveru zveřejňují svoje tipy). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za to, zda se mu v rámci sázkové akce podaří vyhrát (pouze nabízí Uživateli garanci vrácení peněz prostřednictvím VIP kreditu, jak je popsáno výše). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za správnost tipů zveřejněných na Serveru, ani za počet tipů, které konkrétní tiper v konkrétním období zveřejní. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli spor, který může nastat mezi ním a tiperem, nebude v žádném případě zahrnovat Provozovatele.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že tipy uveřejněné na Serveru přijímá a řídí se jimi výlučně na vlastní nebezpečí. Server má pouze informativní charakter a uživatel nese plnou odpovědnost za to, zda a jakým způsobem poskytnuté informace využije.

4.3 Uživatel odpovídá Provozovateli za škodu, kterou mu způsobí uvedením nepravdivých nebo klamavých údajů při registraci, popřípadě porušením svých závazků vůči Provozovateli.

4.4 V případě nespokojenosti s poskytnutými službami se může uživatel na Provozovatele kdykoliv obrátit e-mailem s tím, že Provozovatel jeho stížnost ve lhůtě 30 dnů přezkoumá a vyrozumí jej o způsobu jejího vyřízení.

4.5 Uživatel bere na vědomí, že veškeré spory s Provozovatelem může mimosoudně řešit Česká obchodní inspekce.

4.6 Uživatel bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování tipů uzavřené prostřednictvím internetu může kdykoliv odstoupit sdělením zaslaným Provozovateli prostřednictvím e-mailu. Pro odstoupení od smlouvy se nevyžaduje vyplnění jakéhokoliv formuláře.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu základních kontaktních a identifikačních údajů, údajů poskytnutých v rámci registrace, údajů o uzavřených obchodech a dalších údajů, které mu o sobě uživatel sdělí, a to zejména za účelem plnění smluv uzavřených mezi Provozovatelem a uživatelem.

5.2 Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel dále výše uvedené údaje zpracovával za účelem marketingu a propagace služeb Provozovatele, a aby mu Provozovatel e-mailem zasílal obchodní sdělení Provozovatele, tiperů, jakož i další obchodní sdělení, která pro něj mohou být atraktivní.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že mu náleží práva dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat v zákonem upravených případech jejich změnu či smazání, právo podat námitku a právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. SKONČENÍ SMLOUVY

6.1 Uživatel bere na vědomí, že po vkladu částky do sázkové akce není možné smlouvu ukončit
před skončením akce.

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

7.1 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat nebo měnit cokoliv z obsahu Serveru.

7.2 Jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Provozovatel a jakákoliv jiná strana oprávněná jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem po jakékoliv straně, která přímo či nepřímo toto poruší.

8. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že na Serveru zveřejní jejich aktualizované znění.

Ve vztahu k již registrovaným uživatelům nabývá změna obchodních podmínek účinnosti, pokud jim byla e-mailem sdělena alespoň měsíc předem a uživatel z důvodu takové změny neukončil svoji registraci na Serveru.

Provozovatelem stránky je Petr Dvořák, všechna práva vyhrazena